Jul 23, 2007

Shiva Sukta

ॐ श्री गुरावे नमः !
ॐ नमः शिवाय!

शिवा सूक्तं (Shiva Sooktam )
शंचा मे मयास्चा मे प्रियं चा मे नुकामस्चा मे


Shancha me mayashcha me priyam cha me nukaamashcha me

कामस्चा मे सौमनासस्चा मे भद्रम चा मे श्रेयास्चा मे

Kaamashcha me saumanasashcha me bhadram cha me shreyashcha me

यास्यस्चा मे यशास्चा मे भागस्चा मे द्रविनां चा मे

Yasyashcha me yashashcha me bhagashcha me dravinan cha me

यांता चा मे धरता चा मे क्षेमस्चा मे ध्रितिस्चा मे
Yantaa cha me dhartaa cha me kshemashcha me dhritishcha me

विश्वं चा मे महास्चा मे सम्विच्चा मेVishvan cha me mahashcha me samvichcha me

ग्यात्रण चा मे सूस्चा मे प्रसूस्चा मे


Gyaatran cha me suushcha me prasuushcha me

सीरण चा मे लयास्चा मे रितन चा मे मृतन चा मे
Siiran cha me layashcha me ritan cha me mritan cha me


अयाक्ष्मन चा मे नामयाच्चा मे जीवातुस्चा मे

Ayakshman cha me naamayachcha me jiivaatushcha me

दीर्घायुत्वन चा मे नामित्रण चा मे भयं चा मे

Diirghaayutvan cha me namitran cha me bhayan cha me

सुगन चा मे शयनं चा मे सूश्हा चा मे सुदिनन चा मे


Sugan cha me shayanan cha me suushhaa cha me sudinan cha me .


ॐ श्री गुरावे नमः !
ॐ नमः शिवाय!

Sianala, Montreal, July 2007

No comments: