Jan 9, 2009

AUM SHRI MAHA GANAPATHAYE NAMAH

Aum Shri Gurave NamaH!

Aum Shri Maha Ganapathaye NamaH!


Aum NamaH Shivaya!

Sianala, Montreal, Jan 2009

No comments: